Jaap Vegter
M: 06 517 09 101
E: info@vissersvandekust.nl

 

Vis op rif structuren

Monitoring vis op rif structuren

Voor het project Waddentools Swimways zijn op enkele plaatsen op het wad proefvakken met harde structuren geplaatst. In opdracht van de RUG voeren we hier met kubben en schietfuiken  onderzoek uit naar vissoorten die door deze structuren worden aangetrokken.

Monitoringsfuik Schiermonnikoog

Schiermonnikoog monitoring

Omdat er zo weinig informatie is over de visstand op het oostwad zoekt Staatsbosbeheer een locatie voor een grote monitoring fuik, vergelijkbaar met de NIOZ fuik bij Texel. Vissers van de Kust adviseren over geschikte locaties, doen in 2017 een prakrijktest en krijgen in 2018 opdracht voor een driejarig traject waarbij meerdere keren per jaar enkele dagen met een weer gemonitord wordt. Voor de wetenschappelijke begeleiding werken we in deze opdracht samen met het NIOZ.

Hallumer Ryt

Hallumer Ryt monitoring

Bij Hallumer Ryt, Friesland buitendijks, hebben Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea een zoet-zout overgang gerealiseerd. Een visvriendelijke vijzelpomp slaat zoet water over de dijk naar buiten. Hier hebben Vissers van de Kust samen met Van Hall Larenstein op nabijgelegen Wad een nul-monitoring verricht

Glasaal monitoring vrijwilligers

glasaal monitoring

Op veel verschillende locaties laat Wageningen Marine Research door vrijwilligers onderzoek doen naar de jaarlijkse glasaalintrek. Zo ook bij de schutsluis van Lauwersoog. Vissers van de Kust faciliteert dit graag door vrijwilligers in te zetten en onze Waddenloods ter beschikking te stellen.

Eems

Eems monitoring

In opdracht van de Waddenvereniging hebben Vissers van de Kust meegewerkt aan een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit en bruikbaarheid van een paar traditionele vistuigen van de Dollard voor monitoring van vissen in de waterkolom: de ankerkuil en de staande kuilnetten.