Meer over vangstrechten

Het systeem van individueel verhandelbare vangstrechten staat duurzaam vissen in de weg. De coöperatie Vissers van de Kust ontwikkelt mogelijkheden aan daar verbetering in te brengen. Een van onze pijlers is het coöperatief delen en beheren van vangstrechten.
Om ervoor te zorgen dat de visserijinspanning niet toeneemt, leveren we een deel van de vangcapaciteit in. In visplannen leggen de vissers de voorwaarden en de manier waarop gevist wordt vast. Het samen organiseren van de visserij gebeurd op basis van het Kompas. Daarin leggen we de beschikbare kennis van wetenschap en vissers vast, waar we rekening mee houden om de natuur niet te schaden en welke gegevens we over onze visserij zullen bijhouden. Natuurorganisaties en wetenschappers zijn betrokken bij de samenstelling van het Kompas.

Waarom
Individueel verhandelbare vangstrechten, specialisatie en schaalvergroting maken de visserij star en weinig flexibel. Er is een systeem ontstaan dat zichzelf versterkt. Helaas neemt de flexibiliteit verder af door beheerafspraken tussen natuurorganisaties en visserij deelsectoren. Alleen grote, specialistische bedrijven blijven over. Geïntegreerd vissen betekent dat visserij onderdeel wordt van het ecosysteem en zich aanpast aan natuurlijke omstandigheden. Juist het flexibel inspelen op natuurlijke omstandigheden en schommelingen in visbestanden is een voorwaarde voor duurzaam werken.

Visserijregels zijn complex
Vergunningen per vistuig, quota, track records Pk’s, tonnage en segmenten MFL1 en 2 op het schip. Daarnaast zijn er gesloten gebieden, gesloten periodes, de Natuurbeschermingswet, de Visserijwet en het Europees en Nederlands visserijbeleid. Het systeem om visserij te beheersen is toegespitst op specialistische vissers.

Kapitaal en impasse
Vergunningen en rechten zijn door de overheid uitgegeven om visserij in te perken. Ze worden snel geld waard omdat het verhandelbaar schaars goed is. Voor bestaande vissers is dit vermogen bedrijfskapitaal en pensioen. Voor lokale starters en opvolgers betekent het dat het vrijwel onmogelijk is en bedrijf over te nemen. Vooral als het om een gemengd bedrijf gaat, waar verschillende rechten voor nodig zijn.

Doen
De coöperatie zoekt binnen de regels de ruimte om vangstrechten bij elkaar te brengen en te delen. Dat koppelen we aan het beter inpassen van visserij in de natuur. Door vangstrechten aan te kopen , blijven ze ook in de toekomst beschikbaar voor lokale vissers.